ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych przez Soudal Sp. z o.o. będą wykonywane zdjęcia lub nagrywane filmy, na których może zostać utrwalony wizerunek jego Uczestników.

Poprzez wzięcie udziału w wydarzeniu Uczestnik, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wyraża zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie jego wizerunku przez Soudal Sp. z o.o. na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Soudal Sp. z o.o.

Zgoda jest wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego, polegającego na wejściu na teren, na którym organizowane jest wydarzenie. Zgoda jest dobrowolna i może być wycofana w dowolnym momencie.

Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na utrwalenie swojego wizerunku, powinien powstrzymać się od pozowania do zdjęć bądź zająć miejsce poza utrwalanym na zdjęciach/filmie obszarem. Jeśli nie ma takiej możliwości Uczestnik powinien poinformować o tym fakcie osoby wykonujące zdjęcia lub nagrywające film.

Prośbę o usunięcie wizerunku Uczestnik może przesłać na adres e-mail odo@soudal.pl, iod@soudal.pl lub pisemnie na adres Soudal Sp. z o.o., ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim (05-152 Czosnów), ul. Gdańska 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041452, NIP: 5221082281, kapitał zakładowy 998.000,00 zł ( „Administrator”).

 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: odo@soudal.pl lub pisemnie na wyżej podany adres.

 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e – mail: iod@soudal.pl

 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane wyłącznie w zakresie niezbędnym:

  1. w celu promocji administratora, promocji wydarzeń sportowych organizowanych przez administratora oraz budowania wizerunku firmy – w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  2. w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 5. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty, z którymi administrator współpracuje lub może rozpocząć współpracę w zakresie usług IT i serwisowych, obsługi strony internetowej oraz fotograficznych i filmowych na potrzeby realizacji celu wskazanego powyżej.

 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, jednakże nie dłużej niż do momentu uzyskania przez Administratora Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, m.in. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane w sposób naruszający przepisy RODO.

 8. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przysługuje w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w wyżej wskazanych celach jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Administratora.

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.