Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie Soudal Manufacturing Sp. z o.o. w Pionkach.

Podstawa prawna:

Art. 261 ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Soudal Manufacturing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został zobowiązany do dostarczenia informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz określonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, o którym mowa w art. 260 ust. 1 oraz innym podmiotom i instytucjom służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takich awarii, oraz udostępniania tych informacji społeczeństwu.

1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz adres zakładu.

Nazwa zakładu: Soudal Manufacturing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres: ul. Wspólna 21
Prezes Zarządu: Piotr Drzewowski
Kontakt: fax: 48 332404 , e-mail: soudalmf@soudal.pl

2. Wskazanie osoby przekazującej informację.

Dyrektor Zakładu Tomasz Osiński
Tel. 48/332 44 00 Fax. 48/332 44 04

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów dużego ryzyka wystąpienia awarii.

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Soudal Manufacturing Sp. z o.o. został zaliczony do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W związku z powyższym zostały opracowane dokumenty i wykonane procedury wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych do tej ustawy:

 • Zgłoszenie Soudal Manufacturing Sp. z o.o. jako Zakładu Dużego Ryzyka,
 • Program Zapobiegania Poważnym Awariom,
 • Raport o bezpieczeństwie zatwierdzony Decyzją Komendanta Wojewódzkiego PSP,
 • Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy,
 • System Bezpieczeństwa.

4. Zakres działalności prowadzonej w zakładzie.

Przedmiotem działalności Zakładu jest produkcja chemikaliów nieorganicznych PKD 24 13 Z:

 • produkcja pian poliuretanowych,
 • produkcja aerozoli,
 • konfekcjonowanie uszczelniaczy i klejów.

Ponadto na terenie zakładu odbywa się  działalność umożliwiająca funkcjonowanie instalacji, a mianowicie:

 • przeładunek i magazynowanie w zbiornikach ciśnieniowych skroplonych gazów węglowodorowych,
 • przeładunek i magazynowanie substancji chemicznych w zbiornikach bezciśnieniowych,
 • magazyn wysokiego składowania.

5. Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie Soudal Manufacturing Sp. z o. o. oraz ich charakterystyka. 

 • Gazy skroplone – łatwopalne,
 • Chloroparafina – substancja niebezpieczna dla środowiska,
 • Gotowy wyrób – aerozole łatwopalne, uszczelniacze łatwopalne.

6. Zabezpieczenia organizacyjne.

 • Całodobowe dozorowanie terenu zakładu przez pracowników służby ochrony.
 • Kontrolowanie urządzeń monitorujących ewentualne wycieki SN.
 • Poddawanie rewizji i badaniom szczelności zbiorników oraz rurociągów, zgodnie z przepisami.
 • Wykonywanie okresowych przeglądów i pomiarów instalacji elektrycznych, uziemiających i odgromowych.
 • Okresowa kontrola stanu technicznego oraz sprawności urządzeń i instalacji ochrony środowiska tj. tace awaryjne, separatory substancji ropopochodnych, zbiorniki retencyjnoawaryjne.
 • Okresowa ocena stanu technicznego obiektów budowlanych.
 • Bieżący nadzór operatorski nad procesami i operacjami technicznymi z udziałem SN.
 • Okresowe przeglądy gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych.
 • Poddawanie kontroli stanu technicznego raz do roku zaworów bezpieczeństwa.
 • Zakaz palenia i używania otwartego ognia.
 • Realizowanie przez osoby uprawnione wymaganych prawem szkoleń bhp i ppoż..
 • Ograniczenia i nadzór nad ruchem pojazdów na terenie zakładu.
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności na stanowiskach pracy – instrukcje stanowiskowe.
 • Procedury i dokumentacje rozwiązań technicznych i organizacyjnych w tym:
 • dokumentacje urządzeń podległych Dozorowi Technicznemu (DTR)
 • karty charakterystyk substancji niebezpiecznych,
 • dokumentacje techniczne oprzyrządowania.

7. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.

W Zakładzie zaprojektowano i wykonano system techniczny, w którym określono algorytmy działania poszczególnych rodzajów urządzeń przeciwpożarowych i ochronnych z uwzględnieniem kolejności ich włączania i aktywacji. Zakład wyposażono w hydranty wewnętrzne (zasilane z pomp 3 pożarowych i zbiorników). Wykonano sieć wodociągową przeciwpożarową hydrantów zewnętrznych. Wszystkie pomieszczenia są chronione stałymi urządzeniami tryskaczowymi. Zakład jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy. Ponadto wszystkie budynki Soudal Manufacturing Sp. z o.o. chronione są systemem sygnalizacji pożaru, który umożliwia wprowadzenie sygnału pożarowego do zewnętrznego centrum monitoringu PSP.

8. Środki bezpieczeństwa podejmowane w przypadku wystąpienia awarii.

 • Powiadamianie i alarmowanie o awarii.
 • Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym współpracownikom.
 • Podejmowanie prób zwalczania zdarzenia na stanowisku pracy, w początkowej fazie jego rozwoju.
 • Współpraca z przybyłymi na miejsce zdarzenia zewnętrznymi służbami ratowniczymi.
 • Uruchomienie systemów i podjęcie działań mających na celu zlikwidowanie zagrożenia.

9. Procedury powiadamiania ludności i właściwych organów administracji o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu.

W razie wystąpienia awarii lub zaistnienia realnej możliwości jej wystąpienia, każdy kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym:
-  osoby znajdujące się w strefie zagrożenia, narażone na jej skutki,
-  bezpośredniego przełożonego, zgodnie ze schematem organizacyjnym,
-  Państwową Straż Pożarną tel. 998, 112 ( JRG Nr 4 Pionki, ul. Zakładowa 48/ 384 81 11),
-  Dyrektora Zakładu Tel. 48/ 332 44 00,
-  Ochronę Zakładu 48/ 332 44 02.
 
W razie potrzeby zaalarmować również inne służby:
- Pogotowie Ratunkowe tel. 999,
- Komisariat Policji w Pionkach 48/ 6124118,
- Pogotowie Energetyczne tel. 991.

W przypadku realnej możliwości rozprzestrzenienia zagrożenia poza granice zakładu na obszary, w których mogą przebywać ludzie, kierujący działaniem ratowniczym podejmuje decyzję w sprawie ewakuacji ludności i przekazuje dyżurnemu operacyjnemu polecenie uruchomienia procedur alarmowania.
Kierujący działaniem ratowniczym w porozumieniu z dyżurnym operacyjnym PSP, na podstawie informacji o zdarzeniu oraz panujących aktualnie warunków atmosferycznych określa obszar z którego należy przeprowadzić ewakuację ludności.

9.1 Sposoby ostrzegania o awarii przemysłowej społeczeństwa, w szczególności okolicznych mieszkańców.

Zasady ogólne postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w bezpośrednim sąsiedztwie Spółki w przypadku pozyskania informacji o wystąpieniu awarii przemysłowej.

Po wystąpieniu w Soudal Manufacturing Sp. z o.o. awarii przemysłowej, wraz z uruchomieniem w/w systemów ostrzegania pracowników Spółki, następuje niezwłoczne zaalarmowanie o w/w zdarzeniu Stanowiska Kierowania JRG PSP Pionki, a w następnej kolejności zawiadomienie:

 • Urzędu Miejskiego w Pionkach,
 • Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) - w przypadku zdarzenia
  z udziałem niebezpiecznych substancji,

(po zawiadomieniu następuje przekazanie wymaganych informacji o zdarzeniu i ich bieżąca aktualizacja).

Po zaalarmowaniu i zawiadomieniu o awarii przemysłowej następuje ukazanie się odpowiednich komunikatów w lokalnych mediach.

Ewentualna decyzja o konieczności ewakuacji okolicznych mieszkańców pozostaje w gestii Kierującego Działaniem Ratowniczym z ramienia Państwowej Straży Pożarnej, której należy się bezwzględnie podporządkować.

W przypadku decyzji o ewakuacji ludność informowana jest o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej poprzez sygnał dźwiękowy modulowany z centrali sygnalizacji pożarowej.

9.2 Procedury postępowania dla ludności

Przebywając w domu, pomieszczeniu pracy, biurze, sklepie, itp.: 

 • włączyć telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej,
 • wysłuchać nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
 • bezwzględnie wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby ratownicze,
 • wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (piece, kotły, ogniska, itp.), a w razie potrzeby uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi,
 • przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę, itp.),
 • po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne
  i gazowe, zabrać przygotowany bagaż,
 • zamknąć mieszkanie/dom i udać się we wskazane miejsce.

W przypadku intensywnego zadymienia, należy: 

 • unikać kontaktu z produktami rozkładu termicznego,
 • nie zbliżać się do rejonu zagrożenia, nie wchodzić w obszar występowania zadymienia, zwrócić uwagę na kierunek wiatru,
 • zamknąć i uszczelnić okna oraz otwory, którymi dym mógłby wniknąć do mieszkań
  i pomieszczeń,
 • zachować spokój i oddalić się od miejsca zadymienia w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru,
 • stosować się do poleceń i instrukcji ogłaszanych przez prowadzących działania ratowniczo ‐ gaśnicze i porządkowe,
 • w przypadku braku osób wydających polecenia i instrukcje – postępować zgodnie
  z poleceniami przekazywanymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • nie utrudniać dojazdu ekipom ratowniczym.

Wychodząc z domu – zabrać ze sobą: 

 • telefon komórkowy (jeżeli takim dysponujemy),
 • zestaw pierwszej pomocy i inne niezbędne środki medyczne (w przypadku szczególnej choroby zabierz leki),
 • przybory toaletowe,
 • okulary lub soczewki kontaktowe,
 • latarki, baterie, przenośne radioodbiorniki,
 • wodę butelkowaną,
 • odzież na zmianę, śpiwory, koce, materace,
 • klucze do domu/mieszkania i samochodu,
 • ważne dokumenty: polisy ubezpieczeniowe, numery rachunków bankowych, adresy i telefony kontaktowe, akta notarialne, dokumenty potwierdzające tożsamość, papiery wartościowe (pieniądze, akcje, obligacje, karty kredytowe), książeczki szczepień, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.,
 • dla małych dzieci: preparaty mleko zastępcze, pieluszki, butelki, mleko w proszku, zabawki,
 • inne środki szczególnej potrzeby.

Uwaga!

Szczegółowe zasady postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia uwolnieniem/ wyciekiem substancji niebezpiecznych zawierają „karty charakterystyki” substancji niebezpiecznych.

10. Odniesienie do Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego.

Na podstawie art. 265 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie pismem z dnia 21 maja 2021 r. WR.5532.7.12.2020 zawiadamia o przyjęciu zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla terenów narażonych na skutki awarii przemysłowej położonych poza zakładem o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Soudal Manufacturing Sp. z o.o. ul. Wspólna 21, 26-670 Pionki. Przyjęcie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, zostało poprzedzone przeprowadzeniem postępowania zapewniającego udział społeczeństwa, w sposób określony w art. 265 ust. ww. Ustawy. Do dnia 19 maja 2021 roku nie wpłynęły zastrzeżenia i uwagi dot. przedmiotowego planu. Jednocześnie dokument został zaopiniowany przez organy i podmioty, o których mowa w art. 265. 2 ww. Ustawy.

11. Scenariusze awarii przemysłowej na terenie zakładu.

Nr scenariusza Opis zdarzenia awaryjnego Skutki zdarzeń poza zakładem
1 2 3
1 Uszkodzenie pojemników aerozolowych z pianką poliuretanową poprzez obsunięcie się z regału. brak
2 Uszkodzenie opakowania aerozolowego z pianką poliuretanową poprzez przebicie opakowań widłami wózka jezdnego. brak
3 Odjechanie autocysterny samochodowej i pęknięcie węża elastycznego. brak
4 Wyciek chloroparafiny ze zbiornika magazynowego. brak
5 Nieszczelność na pompie fazy ciekłej podczas rozładunku propanu. odczuwalny zapach środków nawaniających gazu
6 Pęknięcie węża elastycznego podczas rozładunku propanu. odczuwalny zapach środków nawaniających gazu
7 Pęknięcie węża elastycznego podczas rozładunku 1,1-difluoroetanu przy braku zadziałania zaworów nadmiarowych cysterny samochodowej. odczuwalny zapach gazu
8 Pożar strumieniowy ogrzewający zbiornik autocysterny. brak
9 Rozlewisko acetonu na tacy awaryjnej. brak
10 Pożar powierzchniowy par acetonu na tacy awaryjnej. brak


12. Miejsca uzyskania innych informacji.

 • Komenda Miejska PSP w Radomiu,
 • Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.